SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器

PDF下载

技术参数

名称 产品系列 产品规格 产品功率(W) 精度 温度系数 阻段
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0402 1/8W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0402 1/8W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0402 1/8W ±10% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0402 1/8W ±10% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0402 1/8W ±20% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0402 1/8W ±20% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0603 1/4W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0603 1/4W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0603 1/4W ±10% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0603 1/4W ±10% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0603 1/4W ±20% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0603 1/4W ±20% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0805 1/2W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0805 1/2W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0805 1/2W ±10% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0805 1/2W ±10% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0805 1/2W ±20% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 0805 1/2W ±20% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1206 3/5W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1206 3/5W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1206 3/5W ±10% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1206 3/5W ±10% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1206 3/5W ±20% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1206 3/5W ±20% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1210 3/4W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1210 3/4W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1210 3/4W ±10% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1210 3/4W ±10% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1210 3/4W ±20% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 1210 3/4W ±20% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2010 1.5W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2010 1.5W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2010 1.5W ±10% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2010 1.5W ±10% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2010 1.5W ±20% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2010 1.5W ±20% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2512 1.5W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2512 2W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2512 2W ±10% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2512 2W ±10% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2512 2W ±20% ±200PPM/℃ 1Ω≤ R≤10Ω
SR系列-抗浪涌厚膜晶片电阻器 SR-抗浪涌厚膜 2512 2W ±20% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M

产品推荐